Haditechnika folyóirat
A múlt, a jelen és a jövő fegyverei

a Magyar Honvédség műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata
A múlt, a jelen és a jövő fegyverei
a Magyar Honvédség műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata
ImpresszumSzerzőknekLapszámokLektoroknakKapcsolat

Szerzőink figyelmébe

Szerzőink figyelmébe
Kézirat leadásának követelményei a Haditechnika folyóirat számára

A cikk formai követelményei:
• közlemény címe (angol és magyar nyelven minden esetben);
• szerző(k) neve;
• szerző(k) tudományos fokozata, munkahelye, munkaköre (beosztása), e-mail címe, ORCID-azonosítója. (ORCID-információ és -regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid illetve https://orcid.org/register);
• 250–550 leütés méretű (3–6 sor) összefoglalás (Abstract) és kb. 5 kulcsszó (Keywords) mindkettő magyar és angol nyelven;
• a magyar és idegen nyelvű rövidítések, betűszavak feloldása az első említés után, a magyar nyelvű változatok feltüntetésével, például: UAV (Unmanned Aerial Vehicle – személyzet nélküli légi jármű);
• hivatkozási jegyzék (a felhasznált irodalmak közül csak a tanulmányban hivatkozott források szerepelhetnek) [műszaki zárójelbe tett arab számmal];
• Az irodalmi hivatkozások formája a Chichago Manual of Style 17. kiadás szabványnak feleljen meg.

Útmutató: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html
• mind a szövegben, mind pedig a táblázatokban az SI- (Système International d’Unités) mértékegységrendszer alapegységeinek és prefixumainak használata; különleges esetben az SI-re átváltott mértékegységek feltüntetése is.

Terjedelmi követelmények:
• a kézirat terjedelme részenként: kb. 20 000 – 25 000 karakter szóközökkel;
• a terjedelembe beleértendő a képaláírások és a források szövege is.
• a kéziratot Times New Roman 12-es betűvel, sorkizárt beállítással várjuk.

Lapunk szerzőinek nevénél lábjegyzetben fel kell tüntetni:
• a szerző tudományos fokozatát és Orcid azonosítóját;
• a szerző munkahelyét, például: alezredes (PhD) NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Haditechnikai Tanszék, adjunktus. ORCID: 0000–0000–1234–5678;

Ábrák, táblázatok, illusztrációk:
• a szerkesztőség csak cikk nyelvével azonos nyelvű illusztrációt fogad el;
• az illusztrációkat a szövegben helyezzék el és jelöljék a megfelelő helyen: (1. ábra.);
• az ábrákat nagy (lehetőség szerint min. 300 DPI vagy nagyobb) felbontásban (lehetőség szerint min. 1MB), jpg formátumban külön fájlokban is kérjük csatolni;
• minden képre, ábrára, diagramra a szövegben is hivatkozni kell pl.: (1. ábra.);
• A copyright tulajdonosától az engedély bekérése a szerző feladata és felelőssége.
• matematikai képlet szerepeltetése esetén kérjük a MathType használatát;
• a képekhez tartozó képaláírásokat (a lehető legtöbb adattal) a szerző készíti el;
• a képek forrását is fel kell tüntetni például: (Forrás: https://www.wscuntytemes.co.uk/news).

A folyóirat kizárólag máshol még meg nem jelent, első közlésű cikkeket, tanulmányokat jelentet meg. A szerkesztőség abban az esetben sem fogadja a kéziratot, ha az már más nyelven megjelent egyéb periodikában.
A szerzői jogra (copyrightra) vonatkozó jogok és kötelezettségek, továbbá a tiszteletdíj a kiadói (HM Zrínyi Kiadó) szerződésben kerülnek szabályozásra.
A szerkesztőség két független lektorral ellenőrizteti a beküldött kéziratokat.
A Haditechnika folyóiratban megjelent cikkeket a folyóirat szerkesztősége feltölti a Magyar Tudományos Művek Tárába, emellett archiválásra kerülnek az MTA REAL-J repozitóriumban.
A kéziratok benyújtásának rendje:
A kéziratok benyújtása a tervezett megjelenés előtt legalább két hónappal történik.
A kéziratokat a haditechnika@hm.gov.hu címre várjuk.
A képeket külön file-okban, sorszámmal jelölve is meg kell küldeni.
A kéziratot két szaklektor egybehangzó véleménye alapján a szerkesztőség befogadja és a szerző kérésére befogadó nyilatkozatot állít ki.

Author’s Guide
Manuscript requirements for the journal Haditechnika
The obligatory elements of the publication
• The title;
• Name of author(s);
• Academic degree, places of emloyment, scope of activities, e-mail and ORCID ID of author(s) (information and registration of ORCID: http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid illetve https://orcid.org/register);
• Not more than 250-550 characters (3-6 lines) of abstract and 5 keywords;
• The explanation of abbreviations and acronyms immediately after the first occurrence;
• References (only the cited references can be listed in the Bibliography) and signed with Arabic number in square brackets;
• Expected form of references must be refer to Chicago Manual of Style vol. 17 (manual: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html);
• Only metric units and prefixes can be used in the text and the tables (original units with their SI conversions where appropriated).

Volume requirement
• Not more than 20.000-25.000 characters of text (spaces included);
• Volume includes captions and text of references;
• Manuscripts expected font is Times New Roman 12 justified.

Following about the author(s) must be indicated in the footnotes
• The academic degree and ORCID ID of author(s);
• Places of employment and other institutional affiliations.

Figures, tables and illustrations
• Illustrations are only accepted in the same language as the language of the article;
• Illustrations must be signed and placed in the right place in the text;
• Illustrations are also expected in separated high-resolution (at least 300 DPI) .jpg files;
• All figures, tables and illustrations must be referred in the text;
• Compliance with the copyright is the responsibility of the author(s);
• For applicating formulas in the text MathType should be used;
• Captions must be created by the author(s);
• Captions must consist the source and as more information as possible.

The editorial board accepts only first-published articles and studies. Manuscripts will be rejected even if it has already been published in other languages in another journal.
The rights and obligations of copyrights and the honorarium are regulated by the publishing contract (HM Zrínyi Kiadó).
All the submitted manuscripts will be checked by two independent lectors and also will be scanned for plagiary.
Articles published in the journal Haditechnika will be uploaded to the Magyar Tudományos Művek Tára (Collection of Hungarian Scientific Works) by the editorial staff and also archived into the repository of MTA REAL-J.

The order of submitting manuscripts
• Manuscripts must be submitted at least two months before the planned publish;
• Manuscripts should be sent to haditechnika@hm.gov.hu;
• Illustrations also should be sent in numbered separated high-resolution files;
After the unanimous opinion of the lectors the manuscript will be accepted by the editorial staff and a Statement of Acceptance will be issued if appropriated.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ letöltése
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ letöltése